สำหรับการบริการเรื่องของห้องเรียน ทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมีห้องในการดูแลอยู่ 3 ประเภท

1.ห้องเรียนธรรมดาทั่วไป จะดูแลเกี่ยวกับ สายอินเตอร์เน็ตประจำห้อง สายเชื่อมต่อที่เข้ากับคอมพิวเตอร์อาจารย์ผู้สอน และรวมทั้งชุดไมค์ (ยกเว้นห้องประชุม ห้องสโลป 1201,1205,1301 และ1308)

2.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1202 ,3201 ,3202 ,3205

ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์1202

ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3201

ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3202

ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3202

3.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LIVE Stream 1204