ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เพิ่มจุดติดตั้ง สาย hdmi ห้อง 3306 เตรียมความพร้อมเปิดเทิอม 1/2566