วันที่ 24 พ.ค. 2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี อาจารย์ ดร. ปิติภูมิ โพสาวัง เป็นวิทยากร ในการอบรม Traffy Foundue รุ่นที่ 31 ผ่าน Zoom จัดโดย สวทช ร่วมกับ ม.วงษ์ชวลิตกุล1

Event