ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการในการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2565

Event

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 จึงขอขอบคุณท่านคณะกรรมการในการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 ทั้ง 2 ท่าน คือ อาจารย์ วันเกษม สัตยานุชิต และ อาจารย์ วิสิฐศักดิ์ รักพร ที่ให้คำแนะนำในการประเมินคุณภาพ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ