แจ้งการปรับปรุงสาย HDMI ในห้องเรียน

News

ศูนย์เทคโนโลยีสารเทศ ได้ปรับปรุง สาย HDMI ตามห้องเรียน ซึ่งตอนนี้ได้ติดตั้ง ที่ อาคารมุขปราณี เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนอาคารอื่นๆ กำลังดำเนินการติดตั้ง