อาจารย์ ดร.ปิติภูมิ โพสาวัง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรอบรม “การใช้งานระบบ VU E-Learning” ให้แก่คณาจารย์ ในมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

Event

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 นำโดย อาจารย์ ดร.ปิติภูมิ โพสาวัง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรอบรม “การใช้งานระบบ VU E-Learning” ให้แก่คณาจารย์ ในมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เปิดงานการอบรมในครั้งนี้ 

ในการอบรมครั้งนี้ คณาจารย์จะได้เรียนรู้วิธีการสร้างบทเรียนออนไลน์บนระบบ VU E-Learning (Moodle)  และสามารถส่งรายวิชาของท่านเข้าร่วมประกวดแข่งขันการสร้างบทเรียนออนไลน์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์ในการพัฒนาสื่อการสอน (Content) บนระบบ VU E-learning