อาจารย์ ดร.ปิติภูมิ โพสาวัง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรอบรม “การใช้งานระบบ VU E-Learning” ให้แก่คณาจารย์ ในมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 นำโดย อาจารย์ ดร.ปิติภูมิ โพสาวัง […]

Continue Reading

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการในการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2565

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดตรวจประเมินคุณภาพภายใน ป […]

Continue Reading